Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση: Τρεις βασικές διεκδικήσεις για τις αμοιβές και τον αριθμό συμβούλων των αιρετών

Το Κίνημα «Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση» απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο με θέμα τις 3 βασικές διεκδικήσεις του Κινήματος για τις αμοιβές και τον αριθμό συμβούλων των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης.Αναλυτικά η επιστολή:


 «Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» θέτει ψηλά στην ατζέντα των

διεκδικήσεων του, 3 ζητήματα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ενίσχυση της

λειτουργικότητας των Δήμων, ιδιαίτερα εκείνων που είτε είναι Καλλικρατικοί, είτε

διαθέτουν μικρό πληθυσμό και μικρό αριθμό εργαζομένων με εξειδικευμένες γνώσεις.

Συγκεκριμένα, οι 3 νέες διεκδικήσεις μας αφορούν:

• Την εκ νέου θέσπιση της καταβολής αντιμισθίας για όλους τους

Αντιδημάρχους, το ύψος της οποίας θα είναι αναλογικό και με βάση κριτήρια

πληθυσμιακά.

• Την επαναφορά του αριθμού ειδικών συμβούλων που έχει δικαίωμα να

διαθέτει κάθε Δήμαρχος, με σκοπό να τον συνδράμουν στην εκτέλεση των

καθηκόντων του.

• Την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων που

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του βασικού οργάνου άσκησης ελέγχου και

διοίκησης στην Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχη αποζημίωση ζητούμε να

καταβάλλεται και στα μέλη των Επιτροπών των Δήμων.

 Tι ισχύει σήμερα

• Ο καθορισμός του αριθμού των Αντιδημάρχων κάθε Δήμου ορίζεται με

αναλογικό τρόπο, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε Δήμου (Άρθρο. 59 Ν.

3852/2010 «Καλλικράτης»). Όμως, ενώ προβλεπόταν αντιμισθία για το σύνολο

των Αντιδημάρχων, η πρόβλεψη αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3

του άρθρου 3 του ν. 4051/2012, με έναρξη ισχύος από 1-1-2013, η οποία μείωσε

σχεδόν στο μισό τους δικαιούμενους αντιμισθίας Αντιδημάρχους. Με τον

τρόπο αυτόν, εισήχθη μια μη επιτρεπτή άνιση μεταχείριση, καθώς οι

Αντιδήμαρχοι κάθε Δήμου διακρίνονται μόνο ως προς το αν είναι έμμισθοι ή

άμισθοι, χωρίς όμως διαφορά στα καθήκοντά τους.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι με την παραπάνω διάταξη (παράγραφος 3 του

άρθρου 3 του ν. 4051/2012, που τροποποίησε την παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.

3852/2010) εισήχθη άνισος διαχωρισμός για τους Δήμους άνω των 200.000

κατοίκων, για τους οποίους προβλέφθηκε να δικαιούνται αντιμισθίας όλοι οι

Αντιδήμαρχοι. Ήταν μια φωτογραφική ρύθμιση που ευνοούσε τους Δήμους

Αθηναίων και Θεσσαλονίκης. Τους κ.κ. Καμίνη και Μπουτάρη που

αποδέχθηκαν αυτή την ευνοϊκή μεταχείριση, σε βάρος των άλλων Δήμων.

• Αντίστοιχη περίπου, είναι η περίπτωση των Ειδικών Συμβούλων και

Συνεργατών των Δήμων. Ο αριθμός τους καθοριζόταν με πληθυσμιακά

κριτήρια, αναλογικά για κάθε Δήμο (άρ. 163 ν. 3584/2007). Με το

Μεσοπρόθεσμο (παράγρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ.1 του ν. 4093/2012) από 1-1-2013 ο

αριθμός των Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών των Δήμων μειώθηκε σχεδόν

στο μισό, ακολουθώντας το αριθμό των έμμισθων Αντιδημάρχων. Πρέπει να

σημειωθεί ότι και εδώ, εξαιρούνται οι Δήμοι με νόμιμο πληθυσμό άνω των

150.000 κατοίκων, οι οποίοι διατηρούν το σύνολο των Ειδικών Συμβούλων και

Συνεργατών τους, χωρίς μείωση. Όμως, με τον τρόπο αυτόν, αποστερούνται

από τους μικρότερους Δήμους πολύτιμοι συνεργάτες για την επικουρία και την

ενίσχυση των Δημάρχων και των ήδη αποδυναμωμένων δημοτικών υπηρεσιών

στο έργο τους.

• Από 1/1/2013 καταργήθηκαν πλήρως οι αποζημιώσεις μελών Δημοτικών

Συμβουλίων και κάθε είδους Επιτροπών για τη συμμετοχή τους στις

συνεδριάσεις.

Γιατί υποστηρίζουμε την καταβολή αντιμισθίας σε όλους τους Δημάρχους

1. Γιατί η καταβολή αποζημίωσης συνδέεται άμεσα με το χρόνο που

αφιερώνουν και τις ευθύνες (ποινικές, οικονομικές, αστικές) που

αναλαμβάνουν οι Αντιδήμαρχοι, ασκώντας τις αρμοδιότητες που

προβλέπει η Νομοθεσία. Προτείνουμε το ύψος της αποζημίωσης του κάθε

Αντιδημάρχου να καθορίζεται αναλογικά, με βάση πληθυσμιακά

κριτήρια, όπως ισχύει άλλωστε σήμερα και για το ύψος της αντιμισθίας

των Δημάρχων.

2. Θεωρούμε ότι είναι άδικη η πρόβλεψη του Ν. 4051/2012, που δίνει το

δικαίωμα μόνον στο Δήμο Αθηναίων και Θεσσαλονίκης να καταβάλλουν

αντιμισθία σε όλους τους Αντιδημάρχους, ενώ δεν δίνει και στους

υπόλοιπους Δήμους την ίδια δυνατότητα.

3. Οι κ.κ. Καμίνης και Μπουτάρης που συμμετείχαν στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

αποδέχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια αυτή την αδικία σε βάρος των

υπολοίπων Δήμων. Την στάση τους αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να την

καταγγείλουμε και να αγωνιστούμε παράλληλα ώστε να μπει τέλος σε

αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, που επιτρέπει να υπάρχει διακριτική

μεταχείριση υπέρ ενός μικρού αριθμού στελεχών της Αυτοδιοίκησης.

Γιατί ζητούμε την αύξηση του αριθμού των ειδικών συμβούλων

1. Γιατί αποτελεί αδικία να επιτρέπεται στους μεγάλους μόνον Δήμους άνω των

150.000 κατοίκων να διατηρούν το ίδιο αριθμό συμβούλων, σε σχέση με το

παρελθόν, ενώ στους υπόλοιπους Δήμους καθίσταται υποχρεωτική η μείωση

κατά 30% του αριθμού τους.

2. Γιατί θεωρούμε πως οι μεγάλοι Δήμοι διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό (σε

αριθμό και γνώσεις) που μπορεί να συνδράμει το έργο των Δημάρχων. Σε

αντίθεση με τους μικρούς Δήμους, που δεν διαθέτουν ούτε επαρκές, ούτε

κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να καθίσταται σε αυτούς

περισσότερο απαραίτητη η πρόσληψη ειδικών συμβούλων για να συνδράμει το

έργο και την προσπάθεια των Δημάρχων.

Γιατί ζητούμε την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη που συμμετέχουν στις

συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Επιτροπών

1. Γιατί η συμβολική αυτή αποζημίωση, το ύψος της οποίας είναι πολύ χαμηλό,

διευκολύνει στα μέλη των Συμβουλίων και των Επιτροπών να συμμετέχουν

ενεργά στα όργανα αυτά και να καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης τους. Αυτό

ισχύει κυρίως στους Καλλικρατικούς και νησιωτικούς Δήμους της χώρας.

2. Γιατί η καταβολή αυτής της συμβολικής έστω αποζημίωσης αποδεικνύει με

έμπρακτο τρόπο το σεβασμό στο έργο και την προσπάθειά τους.

Όχι στο λαϊκισμό και τις διακρίσεις, ναι στη διαφάνειαΟι 3 νέες διεκδικήσεις μας υπηρετούν τη γενικότερη φιλοσοφία μας , αφού

υποστηρίζουμε ότι η απαξίωση μέσω της κατάργησης ή της διαρκούς συρρίκνωσης

των αμοιβών των αιρετών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, είναι μια λανθασμένη

επιλογή, η οποία:

• Επιτρέπει διακρίσεις σε βάρος των μικρότερων Δήμων

• Δεν εξοικονομεί μακροπρόθεσμα το δημόσιο συμφέρον και τα χρήματα των

φορολογουμένων

• Ενισχύει την επιρροή εξω-θεσμικών επιχειρηματικών συμφερόντων, που

συναλλάσσονται με την Αυτοδιοίκηση

• Λειτουργεί αποτρεπτικά στην ενασχόληση με την Αυτοδιοίκηση ανθρώπων

καταξιωμένων κοινωνικά κι επαγγελματικά, οι οποίοι δεν θα θελήσουν να

αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο και προσπάθεια σε ένα θεσμό που η ίδια η

Πολιτεία αντιμετωπίζει απαξιωτικά

Οι αξιοπρεπείς αμοιβές όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης στην Αυτοδιοίκηση και

διαχειρίζονται σε ετήσια βάση προϋπολογισμούς ύψους δεκάδων ή και

εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύουν την ανεξαρτησία τους όταν

καλούνται να λάβουν αποφάσεις με σημαντικό οικονομικό διακύβευμα.

Για το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση», όσο πιο αξιοπρεπείς είναι οι

αμοιβές αυτές, τόσο πιο πολύ διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και

θωρακίζεται ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης από φαινόμενα διαφθοράς.

Όσοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη διάσταση αυτή και υποκύπτουν στις σειρήνες


του λαϊκισμού, προσφέρουν κακή υπηρεσία στο θεσμό.»


πηγή :www.autodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάθε σχόλιο ,ακόμη και ανώνυμο ,αρκεί να είναι ευπρεπές και όχι προσβλητικό,είναι ευπρόσδεκτο.Για να είμαστε ,ωστόσο ,όλοι καλά ,τα σχόλια θα ελέγχονται πριν δημοσιευτούν.